Aktuality Plánujeme
13.08.2015

Nostrifikace - informace


Upozorňujeme všechny žadatele, kterým byly nařízeny nostrifikační zkoušky na naší škole, že budeme vyřizovat tyto žádosti od 25. srpna 2015. Do této doby čerpají pracovníci k tomu pověření volno.

Okruhy otázek k nostrifikacím jsou následující:

 
matematika
 
1. Teorie čísel, množiny, výroky
2. Matice a determinanty
3. Metody důkazů
4. Parametr v matematice
5. Absolutní hodnota
6. Rovnice a nerovnice
7. Funkce, zobrazení
8. Polynomické funkce
9. Goniometrické funkce
10. Logaritmické a exponenciální funkce
11. Posloupnosti a řady
12. Průběh funkce
13. Diferenciální a integrální počet
14. Tělesa
15. Trojúhelník
16. Mnohoúhelník
17. Množiny bodů dané vlastnosti
18. Vzájemná poloha přímek a rovin
19. Shodná zobrazení
20. Podobná zobrazení
21. Kružnice
22. Kuželosečky
23. Tečny a normály křivek
24. Komplexní čísla
25. Kombinatorika a pravděpodobnost
 
český jazyk
 
1. Starověká literatura jako jeden z kořenů civilizace
2. Slovesná kultura středověku
3. Umělecký ideál rozvitého lidství – renesance a humanismus v evropské a české literatuře
4. Slovesná tvorba barokní rozpolcenosti v evropské a české literatuře
5. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře
6. Národní obrození v české literatuře
7. Romantická revolta proti rozumu a řádu ve světové a české literatuře
8. Národní a všelidské ideály v české literatuře 2. poloviny 19. století
9. Kritický obraz společnosti ve světové a české literatuře 19. století
10. Vývoj divadla a dramatu od počátku do konce 19. století
11. Soumrak století ve světové a české literatuře
12. Generace tzv. buřičů – básníků života a vzdoru – v české literatuře
13. Divadlo a drama – od moderny přes avantgardu až na práh absurdity
14. Tradiční a moderní ve světové próze 1. poloviny 20. století
15. Žánrové bohatství české prózy první poloviny 20. století
16. Proměna témat i forem ve světové a české poezii 1. poloviny 20. století
17. Člověk proti násilí jako téma v literatuře světové a české
18. Světová literatura druhé poloviny 20. století s přesahem do počátku 21. století
19. Literatura jako zrcadlo doby – proměny české poválečné prózy
20. Cesty moderní české poezie v druhé polovině 20. století s přesahem do počátku 21. století
21. Divadlo a drama druhé poloviny 20. století s přesahem do 21. století
22. Vývoj českého novinářství od počátku do současnosti
23. Lidová slovesnost jako inspirační zdroj naší literatury; balada v české literatuře
24. Hnutí stojící v opozici proti společnosti a oficiální literární tvorbě
25. Humor a satira ve světové a české literatuře
 
anglický jazyk
 
1. International Organizations
2. Geography of the UK and Ireland
3. Geography of the USA
4. Geography of Canada
5. Geography of Australia and New Zealand
6. Geography of the Czech Republic
7. London and Other Cities in the UK
8. Washington D.C., New York and Other Cities in the USA
9. Prague and Other Cities in the CR
10. Government and Politics 
11. Education 
12. British History
13. American history
14. British Literature
15. American Literature
16. British Culture
17. American Culture
18. Health and Diseases
19. Jobs and Career
20. Crime and Punishment
21. The Media
22. William Shakespeare and the Elizabethan Playhouse
23. English as a World Language 
24. Culture of Australia, New Zealand and other ESC (except the UK and the USA)
25. Sports and Games
 
německý jazyk
 
1. Familie, Verwandte, Heim, Personencharakteristik
2. Kunst und Kultur
3. Sport
4. Wohnen
5. Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitspflege
6. Reisen
7. Schule, Studium, das deutsche Schulsystem
8. Mensch und Natur, Umwelt und Umweltschutz
9. Wissenschaft und Technik, Erfindungen und Entdeckungen
10. Mensch und Gesellschaft
11. Massenmedien
12. Jugend und ihre Welt
13. Ernährung – Essen u. Trinken, Essgewohnheiten, gesunde/ungesunde E.
14. Feste, Sitten und Bräuche, Traditionen
15. Mode und Kleidung
16. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
17. Arbeit und Berufe
18. Städte und Orte
19. Meine Lektüre
20. Vorbilder, Idole
21. Tschechien – meine Heimat
22. Deutschsprachige Länder - allgemein
23. Die BRD
24. Österreich
25. Die Schweiz
 
francouzský jazyk
 
1. La France
2. Les curiosités touristiques en France
3. Paris
4. Les personnages célèbres
5. Les pays francophones
6. La République tchèque
7. Prague
8. La vie culturelle en République tchèque, à Prague
9. Le travail et l´emploi
10. Les moyens de transport et les voyages
11. La nature, l ´environement et l´écologie
12. Ma famille, les rélations
13. Les loisirs
14. L´enseignement
15. Les sports et les jeux
16. Les fêtes en France et en République tchèque
17. La cuisine, le restaurant
18. Les magasins, les achats et la mode
19. La maison et le logement
20. La musique
21. La littérature française et ma lecture
22. Le cinéma, le théâtre
23. Les médias et la communication
24. La santé
25. Les arts et la culture
 
ruský jazyk
 
1. Moje rodina a já
2. Můj životopis
3. Můj den
4. Náš byt
5. Moje zájmy
6. Můj přítel
7. Naše škola, systém vzdělávání u nás a v Rusku
8. Plány do budoucna
9. Nakupování a služby
10. Média
11. Móda a oblečení
12. Počasí a příroda
13. Cestování, doprava
14. Sport
15. Ruská a česká kuchyně
16. Životní styl – péče o zdraví
17. Svátky, tradice v Rusku a u nás
18. Kulturní život – hudba, divadlo a film
19. Ruská federace
20. Moskva
21. Sankt Peterburk
22. Česká republika
23. Praha
24. Vynikající osobnosti v ruských dějinách, vědě, kultuře
25. Moje četba
 
fyzika
 
1. Dynamika hmotných bodů
2. Elektromagnetická indukce a střídavý proud
3. Elektromagnetické vlnění a záření
4. Elektrostatické pole
5. Geometrická optika
6. Gravitační a tíhové pole
7. Jaderná fyzika
8. Kinematika
9. Kmitavý pohyb
10. Kvantová fyzika
11. Magnetické pole
12. Mechanická energie, práce, výkon
13. Mechanické vlnění
14. Mechanika kapalin a plynů
15. Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách
16. Struktura a vlastnosti kapalin
17. Struktura a vlastnosti pevných látek
18. Struktura a vlastnosti plynů
19. Teorie relativity
20. Teplo a skupenské přeměny
21. Tuhé těleso
22. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
23. Vlnová optika
24. Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky
25. Zákony zachování ve fyzice
 
chemie
 
1. Stavba atomu, elektronový obal, atomové jádro
2. Chemická vazba, slabé vazebné interakce, tvary molekul
3. Periodická soustava prvků, chemické názvosloví
4. Stechiometrické výpočty, voda
5. Roztoky
6. Chemické reakce
7. Redoxní děje, elektrochemie
8. Chemická termodynamika
9. Reakční kinetika
10. Acidobazické reakce
11. Analytická chemie
12. Prvky I.A skupiny, prvky II.A skupiny
13. Prvky III.A , IV.A, V.A skupiny
14. Prvky VI.A, VII.A, VIII.A skupiny
15. Chemie přechodných kovů
16. Základní pojmy organické chemie 
17. Nasycené a nenasycené uhlovodíky
18. Aromatické uhlovodíky, přírodní zdroje uhlovodíků
19. Deriváty uhlovodíků
20. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
21. Karboxylové kyseliny
22. Deriváty karboxylových kyselin
23. Dusíkaté deriváty uhlovodíků, organokovové sloučeniny, heterocykly, alkaloidy 
24. Chemie makromolekulárních látek, chemické výrobky
25. Sacharidy
26. Peptidy a bílkoviny
27. Lipidy
28. Nukleové kyseliny
29. Biokatalyzátory
30. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
 
biologie
 
1. Základy evoluční biologie, vznik a vývoj života. Biologické obory. Obecné vlastnosti organismů
2. Nebuněčné organismy
3. Prokaryotní organismy
4. Eukaryotní buňka jako základní stavební jednotka rostlin, hub a živočichů
5. Rostlinné orgány
6. Základy fyziologie rostlin
7. Bezcévné rostliny
8. Cévnaté rostliny
9. Houby
10. Prvoci
11. Systematické třídění živých organismů, původa vývoj člověka
12. Opěrná a pohybová soustava
13. Cévní soustava
14. Dýchací soustava
15. Trávicí soustava
16. Vylučovací soustava
17. Smyslové orgány
18. Nervová soustava
19. Hormonální soustava
20. Rozmnožovací soustava
21. Rozmnožování buněk
22. Nukleové kyseliny – základ dědičnosti
23. Základy genetiky
24. Genetika člověka
25. Základy ekologie
 
základy společenských věd
 
1. Pojetí filosofie a počátky filosofie ve Starém Řecku 
2. Vrcholné období řecké filosofie 
3. Helénismus a středověká filosofie 
4. Filosofie ve věku renesance a baroka 
5. Filosofie osvícenství 
6. Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století 
7. Iracionalisté 19. století
8. Hlavní filosofické směry ve 20. století
9. Etika – teorie mravnosti a morálky 
10. Psychologie jako vědní disciplína 
11. Pojem osobnost v psychologii 
12. Kognitivní psychické procesy 
13. Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy volní a citové 
14. Sociologie jako vědní disciplína 
15. Sociální stratifikace a sociální mobilita 
16. Základní společenské instituce 
17. Člověk jako bytost společenská a přírodní 
18. Mezinárodní politika, ekonomická a vojensko-bezpečnostní spolupráce
19. Politologie jako vědní disciplína
20. Stát 
21. Ústavní a správní právo 
22. Státoprávní systém v ČR 
23. Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice
24. Tržní ekonomika a její právní subjekty 
25. Peníze a bankovní soustava ČR 
26. Úloha státu v tržní ekonomice 
27. Význam právní regulace mezilidského styku 
28. Občanské a pracovní právo 
29. Trestní právo
30. Evropská ekonomická integrace
 
dějepis
 
1. Staroorientální civilizace
2. Klasické otrokářské státy - Řecko
3. Klasické otrokářské státy - Řím
4. Raně feudální společnost
5. Evropa v rozvitém středověku
6. Český stát za vlády Přemyslovců
7. Vrcholný feudalismus v českých zemích
8. Husitství a krize feudální společnosti
9. Renesance a reformace
10. Naše země od husitství do nástupu Habsburků
11. Třicetiletá válka, Evropa a naše země v 17. století
12. První buržoazní revoluce - jejich úloha a význam
13. Vrcholný absolutismus v Evropě
14. České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století
15. Velká francouzská revoluce
16. Evropa v 1. polovině 19. století
17. Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás
18. Evropa ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
19. První světová válka
20. Vznik Československé republiky
21. Československá republika mezi světovými válkami
22. Evropa a svět mezi světovými válkami
23. Příčiny vypuknutí 2. světové války
24. Průběh a výsledek druhé světové války
25. Naše národy v boji proti fašismu
26. Vývoj Československa od roku 1945 do současnosti
27. Svět po 2. světové válce
28. Evropa po r. 1945
 
zeměpis
 
1. Země jako vesmírné těleso
2. Kartografie
3. Litosféra 
4. Atmosféra
5. Hydrosféra
6. Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí
7. Mezinárodní organizace
8. Geografie obyvatel a sídel
9. Srovnání ekonomických ukazatelů rozvojovýcha vyspělých států
10. Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti
11. Regionální geografie států severní Evropy
12. Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR
13. Regionální geografie států západní Evropy
14. Regionální geografie států jižní Evropy
15. Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska
16. Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR
17. Regionální geografie Japonska a Číny
18. Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů
19. Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu
20. Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu
21. Regionální geografie států Afriky
22. Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
23. Regionální geografie USA a Kanady
24. Regionální geografie států Latinské Ameriky
25. Česká republika – fyzickogeografické ukazatele
26. Česká republika – socioekonomické ukazatele.
27. Regionální geografie ČR s důrazem na geografii Prahy
 
informatika a výpočetní technika
 
1. Historie a vývoj počítačů. Technické vybavení počítače
2. Operační systémy, soubory, adresáře
3. Tvorba textových dokumentů
4. Tabulkové kalkulátory
5. Počítačové sítě – topologie sítí, model ISO/OSI, TCP/IP
6. Počítačové sítě – Ethernet, internetworking, mobilní komunikace
7. Počítačová grafika, tvorba prezentací
8. Databázové systémy
9. Statická a dynamická tvorba webových stránek
10. Strukturované programování. Jednoduché a složené datové typy
11. Fronta a zásobník
12. Podprogramy
13. Algoritmus a jeho vlastnosti. Rekurze a její využití
14. Statická a dynamická alokace paměti, soubory v C
15. Typ ukazatel, spojové datové struktury
16. Stromy a jejich využití. Průchod stromem. Halda
17. Třídicí algoritmy
18. Vyhledávací algoritmy
19. Dynamické programování
20. Vyhodnocení aritmetických výrazů
21. Objektově orientované programování. Programování řízené událostni
22. Základy teorie grafů
23. Minimální kostra grafu. Bipartitní graf
24. Topologické třídění, vzdálenosti v grafu 
 
deskriptivní geometrie
 
1. Osová afinita
2. Středová kolineace
3. Lineární útvary v kótovaném promítání
4. Lineární útvary v Mongeově promítání
5. Metrické úlohy v Mongeově promítání
6. Quételetova-Dandelinova věta
7. Lineární útvary v pravoúhlé axonometrii
8. Lineární útvary v kosoúhlém promítání
9. Lineární perspektiva
10. Vojenská perspektiva
11. Řezy těles v Mongeově promítání
12. Řezy těles v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání
13. Osvětlení v Mongeově promítání
14. Osvětlení v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání
15. Osvětlení v lineární perspektivě
16. Zrcadlení v lineární perspektivě
17. Křivky v lineární perspektivě
18. Kružnice, parabola
19. Elipsa, hyperbola
20. Šroubovice a šroubová plocha
21. Rotační plochy
22. Kulová plocha
23. Rotační kvadriky
24. Přímkové plochy a konoidy
25. Topografické plochy
 
estetická výchova – hudební
 
1. Středověká hudba
2. Renesance
3. Baroko - Johann Sebastian Bach
4. Baroko - Antonio Vivaldi
5. České hudební baroko
6. Opera
7. Klasicismus - Wolfgang Amadeus Mozart
8. Klasicismus - Joseph Haydn
9. Klasicismus - Ludwig van Beethoven
10. Český hudební klasicismus
11. Romantismus - Fryderyk Chopin
12. Romantismus - Richard Wagner
13. Romantismus - Antonín Dvořák
14. Romantismus - Bedřich Smetana
15. Hudba 20. stol. - Leoš Janáček
16. Konec 19. stol. - spirituál, gospel
17. 20. a 30. léta - jazz, swing
18. Šantán, kabaret, muzikál
19. Šanson
20. 40. a 50. léta - rhythm and blues, rock´n´roll
21. Vývoj hudebních dějin (charakteristika období)
22. Lidský hlas
23. Tóny a tónová soustava
24. Stupnice
25. Akordy, intervaly
 
estetická výchova – výtvarná
 
1. Pravěké umění.
2. Umění starého Egypta.
3. Umění antického Řecka.
4. Římské umění.
5. Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích
6. Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích.
7. Renesanční umění v Itálii.
8. Renesanční umění v Evropě a u nás.
9. Barokní umění a rokoko v Evropě.
10. Barokní umění v Čechách.
11. Umění 1. poloviny 19. století v Evropě.
12. Klasicismus, empír a romantismus u nás. Český realismus a generace Národního divadla.
13. Impresionismus.
14. Postimpresionismus.
15. Symbolismus a secese.
16. Moderní umělecké směry 20. století.
17. Moderní umělecké směry 20. století.
18. Moderní architektura 20. století.
19. České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století.
20. Současné umění ve světě a u nás.
21. Druhy výtvarného umění. Volné a užité umění.
Kde nás najdete?

mapa
+ zvětšit
| online mapa

Nostrifikace

Základní informace Okruhy otázek

Odkazy

gchd na facebooku klub rodičů školní jídelna loogopraha ministerstvo školství

Třídní stránky

1.M 1.J 2.M 2.J 3.M 3.J 4.M 4.J 5.M 5.J 6.M 6.J 7.M 7.J 8.M 8.J 1.C 2.C 3.C 4.C